تبانی نفس درون و دشمن بیرون.......

نفس در جوان و جوانی ، چیزهایی را می طلبند و اقتضا میکند . این چیزها علاقه به زیبایی است ، میل به ترقی است ، شهرت است ، قدرت است و ....

اگر اینها به دست اراده و ایمان جوان مهار شد و در مسیر صحیح افتاد ، خود  اسباب رشد و بالندگی می شود و اگر نشد دشمن بیرون ، دست به دست نفس درون می دهد و حیات و سعادت را به نابودی می کشاند .....

از کتاب صمیمانه با جوانان وطنم

/ 0 نظر / 19 بازدید